Конкурс на замещение вакантной должности ректора Комратского государственного университета...

vote

Совет по Стратегическому Институциональному Развитию Комратского государственного университета объявляет конкурс на замещение вакантной должности ректора Комратского государственного университета

Руководствуясь требованиями Кодекса об Образовании РМ (Закон № 152 от 17 июля 2014 г.), Типового положения о порядке избрания ректора высшего учебного заведения Республики Молдова, утвержденного приказом министра приказом министра Просвещения № 09 от 14.01.2015 (М.О. № 39-45 от 20.01.2015), Положения о выборах ректора Комратского государственного университета (далее КГУ), утвержденным на заседании сената КГУ от 29.06.2015 Совет по Стратегическому Институциональному Развитию Комратского государственного университета объявляет конкурс на замещение вакантной должности ректора Комратского государственного университета.
На должность ректора могут избираться кандидаты, обладающие научными степенями и/или учеными званиями и имеющие не менее пяти лет опыта работы в сфере высшего образования и научных исследований. Ректор КГУ избирается общим собранием штатного научно-педагогического персонала, научного и преподавательского персонала и представителей студентов в сенате и советах факультетов большинством голосов.

Кандидаты на должность ректора представляют лично/по почте/по электронной почте документы, включающие в обязательном порядке:
1.    письмо о намерении участия в конкурсе;
2.    СV (по образу Europass);
3.    копию удостоверения личности;
4.    копии документов об образовании, научной степени и ученом звании;
5.    документы, подтверждающие рабочий стаж в высшем образовании и в области научных исследований, другие документы, подтверждающие профессиональную, управленческую и научную деятельность кандидата;
6.    программу деятельности;
7.    декларацию под личную ответственность об отсутствии нарушений в период своей деятельности норм этики и профессиональной деонтологии, а также об отсутствии судимостей;
8.    Контактные данные: домашний адрес (в т.ч.: название страны, почтовый код, населённый пункт, улица), номер телефона/факса, e-mail.

Документы кандидатов на пост ректора КГУ могут быть представлены до 17.00 28 октября 2016 года.
Способы подачи документов:
1.    Отдел кадров КГУ, административные корпус, ул. А. Галацана 17, мун. Комрат, РМ;
2.    На почтовый адрес, Комратский государственный университет, ул. А. Галацана 17, MD-3800, мун. Комрат, РМ, с пометкой Совет по Стратегическому Институциональному Развитию документы для конкурса на пост ректора;
3.    На e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кандидат несёт ответственность за то, чтобы письмо, оправленное по почте с уведомлением, было получено Советом по Стратегическому Институциональному Развитию КГУ до крайнего срока подачи документов.
Кандидаты, отправившие электронные копии своих документов по e-mail обязан предоставить соответствующие оригиналы Совету по Стратегическому Институциональному Развитию КГУ до крайнего срока подачи документов.
Контактные  данные для получения дополнительной информации и подачи документов по тел. (+373) 298 2 29 76: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Consiliul pentru Dezvoltare strategică Instituţională al USC anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Comrat

În conformitate cu Codul Educaţiei al R. Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului, aprobat prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015 publicat în Monitorul Oficial din 20 ianuarie 2015, Regu¬lamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Comrat (în continuare USC), aprobat de Senatului USC din 29.06.2015, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USC anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului USC.
Pot fi aleşi în postul de rector candidaţii care deţin titluri ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-didactice şi au experienţă de cel puţin 5 ani în învăţământul superior şi cercetare. Recto¬rul USC este ales de către Adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactice, ştiinţific şi didactic şi a reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.

Candidaţii la postul de rector depun personal/prin poştă/ prin email dosarul, care va conţine obligatoriu următoarele:
a)    scrisoarea de intenţie;
b)    curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color a candidatului;
c)    copia buletinului de identitate;
d)    copiile actelor de studii cu suplimentele/anexate la acestea, diplomelor referitoare la titlu¬rile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
e)    copiile carnetului de muncă şi a certificatelor de calificare/perfecţionare/formare sau, după caz, documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte docu-mente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
f)    programul de activitate;
g)    declaraţia pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a norme¬lor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale;
h)    datele de contact: adresa de domiciliu (inclusiv: ţara, codul postal, localitatea, strada), telefon, fax, e-mail.

Dosarele ale candidaţilor la postul de rector al USC pot fi depuse pîn în 28 octambrie 2016, ora 17.00
Modalităţi de depunere a dosarelor:

-    la USC în Secţia resurse umane, blocul administrativ, Str. A. Galaţan 17, mun. Comrat, Republica Moldova.
-    prin poştă pe adresa, Unuversitatea de Stat din Comrat, Str. A. Galaţan 17, mun. Comrat, Republica Moldova, cu menţiunea CDSI USC, dosar pentru concursul la postul de rector.
-    prin e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poştă, însoţit obligatoriu de avi¬zul de înştiinţare să ajungă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului:
Candidatul care a expediat prin e-mail versiunea electronică a dosarului este res¬ponsabil ca dosarul cu actele în original, întocmit conform cerinţelor expuse, să ajun¬gă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului.
Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: tel/fax: (+373) 298 2 29 76: e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дополнительная информация