Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia)

 

Pretendent:

Alla LEVITSKAIA

Consultant ştiinţific:

COTELNIC Ala, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliului ştiinţific specializat:

DH 32.521.03-10 

Tema tezei:

Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia)”

Specialitatea:

521.03 - Economie și management în  domeniul de activitatea

Data:

 3 mai 2017

Ora:

1300

Local:

 

Academia de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.61, Bloc "A", etajul 3,Sala Senatului

 
1. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

1. ЛЕВИТСКАЯ А., Проблемы и тенденции инновационного развития РМ: региональный аспект. Монография/Левитская А.П.; Комрат. Гос. Ун-т.- Комрат: Б.И., 2014 (Tipogr. “A&V Poligraf”). - 262 p. (8,85 c.a.), ISBN 978-9975-4266-4-0.

2. ЛЕВИТСКАЯ А., Проблеми та перспективи ринково- орієнтованого управління підприємствами: теорiя, методологiя, практика. Коллективна монографiя. Національний університет «Києво -Могилянська академія». Київ. 2015. c.17-36. (1,3 c.a.). ISBN 978-966-2087-11-6

3. ЛЕВИТСКАЯ А. Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития. Экономічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів Випуск 22/1, 2014. Редакційна рада: Боголіб Т.М., докт. екон. наук (головний редактор); А. Левітська докт. екон. наук (Республіка Молдова). c. 35-40, (0,5 с.а.). ISSN 2306-546Х.

4. ЛЕВИТСКАЯ А. Направления территориального инновационного развития Республики Молдова. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», – Вип. 1, Т.1, 2013, c.138-142 , (0,5 с.а.). ISSN: 2225-6407.

5. ЛЕВИТСКАЯ А. Научная и инновационная деятельность в республике Молдова: проблемы и перспективы. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Теорет ичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», – Вип. 1, Т.2, 2012, c. 139-145, (0,5с.а.). ISSN: 2225-6407.

6. ЛЕВИТСКАЯ А. К вопросу о региональном инновационном развитии Республики Молдова. Креативная экономика. - Москва. № 12 (84), 2013, c. 112-118. (0,5 с.а.). ISSN 1994-6929.

7. LEVITSKAIA A. Regional development of the republic of Moldova: problems and prospects. EURAS (Eurasian Universities Union) Academic Journal. Volume 1, No: 3, Istanbul/ Turkey, 2013, p.84-90,   (0,5 с.а.). ISSN 2147-2149

8. LEVITSKAIA A. Model of regional knowledge transfer: main actors, framework and theory. Ecoforum. "Stefan cel Mare" University of Suceava, Romania, Volum 5, Issue 1, 2016, p.16-21. (0,7 с.а.). ISSN 2344 – 2174.

9. ЛЕВИТСКАЯ А. Инновационно- образовательный кластер как механизм ускорения инновационных процессов в регионе. «Инновации» Россия, Санкт – Петербург. - № 11 (181), ноябрь, 2013, c.98-103 (0,5 с.а.). ISSN - 2071-3010.

10. ЛЕВИТСКАЯ А. Направления стратегического управления инновационным развитием региона. “Актуальнi проблемi экономiки”, Нацiональная Академiя Управлiння. №6 (144). Киев, 2013, c. 323-332, (0,64 с.а.). ISNN 1993-6788.

Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil

11. ЛЕВИТСКАЯ А. Трансфер технологий как основной источник регионального роста. Intellectus AGEPI. Intellectus, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). №2/2013, С. 51-58, (0,5с.а.). ISSN 1810-7079.

12. LEVITSKAIA A. Componenta inovaţională a strategiei de dezvoltare a UTA „Gagauzia: mit sau realitate”//Innovative Component Development Strategy of Gagauzia: Myth or Reality. „Economica” revista ştiinţifico- didactică, nr. 1 (79), martie. 2012. Chişinău. ASEM, 2012, p.41-51, (0,5 с.а.). ISSN: 1810-9136.

13. LEVITSKAIA A. Clusterul inovativ-educaţional ca o varietate a reţelelor de dezvoltare inovativă regional./Innovation and Education Cluster as a Variety of Regional Networks of Innovation Development. “Economica” revistă ştiinţifico- didactică”, nr. 2(84) 2013. Editura ASEM, Chişinău, 2013, p.14-24, (0,5с.а.). ISSN 1810-9136.

14. LEVITSKAIA A. Mechanism of initiating endogenous growth in peripheral regions: in case Autonomous Territorial Unit Gagauzia. În: Economie şi sociologie. INCE. Nr. 4/2015. (0,5с.а.). ISSN: 1857-4130.

15. ЛЕВИТСКАЯ А. Оценка инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства АТО Гагаузия. Academia de Studii Econ. a Moldovei. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei: Ed. a 11-a/Acad. de Studii Econ. a Moldovei; col. red.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.]. – Chişinău: ASEM, 2013, p. 120-132, (0, 56 с.а.). ISBN 978-9975-75-650-1.

2. REZUMATUL TEZEI

Problema științifică importantă soluționată în domeniul de cercetare se bazează pe crearea și lansarea unui mecanism de management  al dezvoltării inovaționale endogene a regiunii, care constă în edificarea unui sistem regional de inovare în cadrul eforturilor comune ale structurilor de stat,  comunității științifice, cu accent pe  catalizatorii interni și externi ai creșterii potențialului  inovațional – ca principali beneficiari a inovațiilor.

3. Conţinutul de bază al tezei.Lucrarea expune bazeleteoretico-metodologice de formare a sistemului regional de inovare prin intermediul abordării sistemico-instituționale în managementul dezvoltării  inovaționale a regiunii; studierea determinanților endogeni ai dezvoltării inovaționale în cadrul concepției „evoluția cunoștințelor teritoriale”, ilustrează particularitățile sistemului național și regional de inovare din Republica Moldova, formele de manifestare a activităților de inovare a antreprenorilor din UTA Găgăuzia. În baza cercetărilor întreprinse de autor a fost efectuată o analiză comparativă a opiniilor antreprenorilor și furnizorilor de servicii de afaceri din regiune cu privire la necesitatea dezvoltării inovatoare. Au fostidentificați  „purtătorii” cheie ai potențialulului economic total al regiunii: a potențialului instituțional al organelor de conducere a autonomiei, componentelor potențialului economic de dezvoltare a teritoriului, potențialului inovațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia. A fost efectuată analiza conceptelor moderne de organizare spațială a rețelelor în contextul economiei bazată pe cunoaștere, tendințelor de dezvoltare a  clusterelor în Republica Moldova.A fost efectuată proiectarea sistemului regional de inovare  al UTA Găgăuzia, identificarea modalităților de îmbunătățire a managementului economiei regiunii în baza abordării clusteriale, elaborarea unui model de consolidare a potențialului de inovare al întreprinderilor din regiune,  propunerea direcțiilor de dezvoltare a politicii de stat de inovare la nivel regional

           4. Principalele rezultate obţinute constau în:

A fost concretizat cadrul conceptual al sistemelor regionale de inovare în rezultatul analizei bazelor teoretice ale creării sistemelor de inovare în țările cu economia dezvoltată și emergentă.

1.    A fost sistematizat setul de instrumente metodologice de management al funcționării Sistemului regional de inovare (SRI) în baza sintezei  modelelor de interacțiune dintre principalii actorii ai sistemului regional de inovare.

2.    A fost elaborată metodologia de evaluare a potențialului de inovare regional în baza cercetării potențialului instituțional, economic al  cercetării și inovării cu accent pe  cooperarea dintre mediul de afaceri – știință – autoritățile  din UTA Găgăuzia.

3.    Au fost grupate principalele obstacole în  dezvoltarea activității de inovare a întreprinderilor mici și mijlocii și a furnizorilor de servicii de afaceri din regiune în cadrul cercetării potențialului instituțional, economic, al cercetării și inovării cu accent pe cooperare.

4.    Au fost propuse principalele direcții și măsuri concrete de îmbunătățire a politicii de stat de stimulare a dezvoltării inovaționale a economiei regionale (au fost elaborate recomandări pentru implementare  de către Consilii: în domeniul științei și inovării ; dezvoltării  economice a UTA Găgăuzia).

5.    A fost propus un algoritm de consolidare a potențialului inovațional în baza clusterizării unor domenii și sectoare ale economiei regionale, în  special, a fost elaborat și implementat un model de cluster educațional - inovațional.

6.    A fost elaborat un model econometric, care permite evaluarea corelațiilor cantitative dintre creșterea valorilor indicatorilor activității de inovare ai IMM-urilor sub impactul acceleratorilor interni și externi ai acestor procese.

 

 

 

Дополнительная информация