SEMİNAR-PRAKTİKUM

Oktäbrinin 19-unda 2017y. Komrat Devlet Universitetindä geçti seminar-praktikum
«Üürenicilerin etnokultura kompetenţiyalarını oluşturmak “Gagauz halkın istoriyası, kulturası
hem adetleri” uroklarında».

Bu seminarı barabar hazırladılar hem geçirdilär Komrat Devlet
Universiteti, Gagauziyanın Üüretim Bakannıı, M.Maruneviç adına Bilim Merkezi hem
Gagauzların etnologiyası Bölümü Bilim Akademiyasından. Seminara katıldılar 50 üüredici
Gagauziyadan, angıları gimnaziyalarda hem liţeylerdä “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem
adetleri” predmetini okuyêrlar.
Açılışta KDU rektoru Zahariya S.K. musaafirleri selemnedi, Gagauziya Üüretim
Bakannıın başı Torlak S.M. seminarda pay alannarı kutladı, M.Maruneviç adına Bilim Merkezin
bilim sekretarı Konstantinova İ.A. tanıttı üüredicilerä tiparlanmış “Gagauz halkın istoriyası,
kulturası hem adetleri” kiyatları, ani düzdülär bilim zaametçileri.
Seminarın ilk payında açıklandı teoriya-praktika soruşu “Gagauz halk adetlerindä ekmek:
termin aspekti”. Doklad-prezentaţiya hazırladı doctor doçent Soroçanu E.S., Bilim
Akadeniyasından Gagauzların etnologiyası Bölümündän baş bilim zaametçisi.
İkinci payında seminarın metodika soruşları bakıldı. Üüretim Bakannıından baş uzman
Stoletneya A.İ. tanıttı üüredicilerä “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri” predmetindä
eni kurikulumnan (Proekt) 1-9- uncu klaslara. Kurikulumun proektini hazırladılar Üüretim
Bakannıı hem Bilim Merkezi (avtorlar Stoletnäya A.İ., Nägova İ.G.).
Seminarda üüredicilerä verildi faydalı meodika teklifleri, didaktika materialları, nasaatlar
hem konsultaţiya. Sonda üüredicilär hem hepsi katılannar sertifikat kazandılar.
Seminarı hazırladı gagauz filologiya kafedrasından üüretmennär, moderator oldu doktor
doçent Bankova İ.D.

 

Скачать: Программа Буклет

Дополнительная информация