Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Programul Erasmus+


Sofia SULAC
Prorector pentru Științe și Relații Internaționale
Doctor, conferențiar universitar

Misiune

Erasmus+ este programul Uniunii Europene (UE) pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, adoptat de Parlamentul European la 19 noiembrie 2013. Acesta are un buget de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani.

Erasmus+ reflectă prioritățile strategiei de dezvoltare economică Europa 2020 și inițiativele principale ale acesteia.

Obiective principale:

- dezvoltarea mobilității și a cooperării în domeniile educației, formării și tineretului, precum și al sportului la nivel internațional;

- îmbunătățirea competențelor profesionale ale persoanelor, indiferent de vârstă și experiență, și creșterea oportunităților de angajare a acestora;

- îmbunătățirea calității și atractivității învățământului superior european; 

- modernizarea sistemelor de educație, de formare, de tineret și de sport în Europa și în afara ei;

- dezvoltarea capacității tinerilor de a participa activ în societate;

- promovarea dimensiunii europene în domeniile programului.

Erasmus+ a reunit șapte programe europene și internaționale, cum ar fi ”Programul de învățare pe tot parcursul vieții”, ”Tineretul în acțiune”, ”Erasmus Mundus”, ”Tempus”, ”Alpha”, ”Edulink” și programul de cooperare pe țară derulat în cadrul celui de-al 7-lea Program-cadru al UE pentru cooperare în domeniul științei și tehnologiei (2007-2013). Pentru prima dată, se acordă sprijin pentru proiecte de dezvoltare a sportului de masă. Caracterul cuprinzător al programului Erasmus+ oferă mai multe oportunități de cooperare în toate domeniile sale de activitate și simplifică normele de participare și de finanțare.

Finanțarea este disponibilă pentru următoarele activități:

- mobilitatea internațională a studenților și a cadrelor didactice angajate în domeniile programului: educație, formare în noi competențe, stagii și muncă voluntară în străinătate, schimburi internaționale de tineri;

- stabilirea de parteneriate transnaționale între instituțiile de stat și nestatale din domeniul educației, formării și tineretului, consolidarea cooperării și a schimbului de cunoștințe și inovații între acestea;

- reformarea sistemelor naționale de educație, formare și tineret;

- îmbunătățirea cunoștințelor privind aspectele legate de integrarea europeană, inclusiv de predare, introducerea de metode inovatoare pentru a face mai atractiv domeniul de studiu al UE, precum și discuții politice cu reprezentanți ai științei;

- dezvoltarea sportului de masă și a activității fizice.

Participanții la proiectele Erasmus+ trebuie să fie rezidenți ai țărilor participante la program: statele membre ale UE, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Turcia etc. În plus, în funcție de regulile fiecărei acțiuni, țările partenere: țările non-europene, în principal țările vecine UE, inclusiv Rusia, pot beneficia, de asemenea, de oportunitățile oferite de program.

Potențialii participanți în cadrul programului Erasmus+ se împart în două categorii:

1) Organizații participante - organizații de stat și neguvernamentale active în toate domeniile educației, formării, dezvoltării tineretului și sportului: școli, universități, instituții de formare profesională, tineret, instituții de caritate, întreprinderi mici și mijlocii, ONG-uri etc.

2) Participanții sunt studenți, stagiari, cursanți, adulți, tineret, voluntari, profesori, învățători, antrenori, specialiști din domeniul educației, culturii fizice și sportului etc.

Doar organizațiile participante pot fi candidate la proiecte Erasmus+ și beneficiarii acestora. Participanții pot fi implicați în activitățile programului numai prin intermediul organizațiilor participante.

În domeniul învățământului superior Programul Erasmus+ include următoarele acțiuni:

ACȚIUNEA-CHEIE 1: Mobilitatea persoanelor- activități care oferă persoanelor care locuiesc atât în interiorul, cât și în afara UE oportunități de a-și îmbunătăți competențele, capacitatea de încadrare în muncă și cunoștințele culturale. Cetățenii europeni pot studia, se pot forma sau pot preda la o instituție de învățământ superior, oriunde în lume, în timp ce studenții și profesorii din țările non-europene au mai multe oportunități de a studia, de a se forma și de a lucra în Europa. Mobilitatea academică trebuie să fie gestionată de organizație ca parte a proiectului. Solicitanții individuali nu pot depune cereri de finanțare.

Această acțiune -cheie 1 sprijină:

- cursuri de formare sau stagii de practică pentru studenții universitari;

- stagii de formare profesională pentru studenții din diferite profesii și pentru studenții din instituțiile de învățământ profesional primar;

- dezvoltarea profesională și formarea personalului implicat în toate domeniile educației, formării și dezvoltării tineretului;

- programe comune și împrumuturi pentru studenții înscriși la masterat;

- mobilitatea tinerilor;

- muncă voluntară.

ACȚIUNEA-CHEIE 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici -activități care permit organizațiilor să lucreze în cadrul unor parteneriate strategice, atât în interiorul, cât și în afara sectorului și a țării lor, pentru a face schimb de experiență, pentru a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniul educației, formării și activităților pentru tineret; pentru a aborda probleme comune și pentru a promova ocuparea forței de muncă, creativitatea și spiritul antreprenorial.

Această acțiune -cheie 2 sprijină:

  • "Parteneriate strategice" bazate pe domeniile educației, formării și tineretului;
  •  "Alianțe ale cunoașterii" între instituții de învățământ superior și întreprinderi, care au scopul de a stimula inovarea, antreprenoriatul, creativitatea, inserția profesională, schimbul de cunoștințe și/sau predarea și învățarea multidisciplinară;
  • "Alianțe sectoriale de competențe" înființate în instituțiile de învățământ pentru a organiza cooperarea sectorială și interdisciplinară, pentru a dezvolta noi competențe și pentru a face schimb de experiență și de practici și metodologii inovatoare.

De asemenea, Acțiunea 1 și Acțiunea 2 pot finanța orice inițiative care vizează dezvoltarea unor sinergii inovatoare între programele din domeniile sportului, educației, formării și dezvoltării tineretului.

ACȚIUNEA- CHEIE 3: Sprijinirea reformelor politice - activități menite să contribuie la modernizarea sistemelor de educație, de formare și de tineret, inclusiv sprijinirea reformelor politice în aceste domenii în țările UE și cooperarea cu țările din afara UE pentru a consolida baza de date pentru reforma politică și pentru a face schimb de bune practici.

Această acțiune-cheie 3 sprijină:

  • activități în cadrul unui dialog structurat între politicieni și tineri pe tema politicilor de tineret;
  • proiecte care presupun reforme politice bazate pe date concrete, analize și schimburi de experiență (inclusiv, de exemplu, expertiză tematică, de țară și transnațională, studii privind politicile și reformele, conferințe și reuniuni la nivel înalt; schimburi de experiență și practici inovatoare etc.);
  •  inițiative orientate spre viitor care să aibă ca rezultat măsuri politice inovatoare sau pregătiri pentru punerea lor în aplicare;
  • Cooperarea cu organizații internaționale precum Consiliul Europei și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Evenimente speciale:

Activități Jean Monnet - activități menite să sporească cunoștințele despre procesele de integrare europeană prin predare, cercetare și dezbatere pe teme legate de istoria, politica, economia și legislația Uniunii Europene, precum și de relațiile dintre UE și alte regiuni ale lumii.

Sportul este o activitate care vizează promovarea sportului de masă și a activității fizice, a voluntariatului sportiv, a interacțiunii inovatoare în domeniile sportului, sănătății, educației, formării și tineretului în Europa, precum și abordarea unor probleme internaționale precum concurența contractuală, dopajul, rasismul, intoleranța și discriminarea. Evenimentul include, de asemenea, proiecte care promovează dimensiunea europeană în sport prin dezvoltarea cooperării și armonizarea guvernanței în domeniul sportului de masă la nivel internațional.

Mai multe informații despre program, concursuri și reguli de participare pot fi găsite pe site-urile web: Programul Erasmus+, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACA, Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene) și agențiile naționale Erasmus+.

Țările partenere

Image
Image
Image
Image