Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 30 Septembrie 2020 15:39

KDU-dän üüretmennerin hem studentlerin fokus-prupalarda pay alması

2020-ci yılda Sentäbrinin 8-dän 24-yadan millet kultura fakultetindän üüretmennär hem studentlär pay aldılar fokus-grupalarda, angıların teması baalı "Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice" proekt çalışmak kantarlamasınnan.   Proektin sponsoru - Fundația pentru copii Pestalozzi fondu. Proektin koordinatoru PRO DİDACTİCA üürenmäk merkezi, partnörlar: A.Ruso adına Belţ Devlet Universiteti, Moldova Devlet Universiteti hem Komrat Devlet Universiteti.

Sentäbrinin 8-dä fokus-grupada KDU-dan pay aldılar üüretmennär Levintiy G.G. hem Yamboglo E.İ. – KDU-dan  pedagogıka praktikasının öndercileri. Buluşmakta üüretmennär paylaşardılar kendi görgülerinän kulturaaradakı terbietmesindä. Online formada praktikanın geçirilmesi ii hem kötü tarafları açıklardılar.

Sentäbrinin 15-dä KDU-dan studentlär Topal V. hem Kostova V. başka universitelerdän studentlärlän barabar fokus-grupada pay aldılar. Studentlär konuşmakta pedagogika praktikasının çıkışlara görä kendi görgülerinnän paylaştılar, pandemiyada praktikanın geçirilmesi için problemaları açıkladılar. Diskusiyada üürenmesinin distanțion hem dä karaştırmak formalarda ayırı soruşlarının gerçeklenmäk variantları açıkladılar h.b.

Sentäbrinin 9-da hem 24-dä online formada geçirän diskusiyada pay aldılar üüretmennär hem menedjerlär, angıları proektä görä kurdular modulleri\temaları: Kör L.S., Kuțitaru N.İ., Mutaf G.N. hem Yanioglo M.A.

Fokus-grupa programasında, Olga Morozan moderator öndercinin yardımınnan, proektin azaları görgüylän paylaştılar, kurulmuş Kurikulumnarın hem dä Metodologiya gidlerin gerçeklenmesi için rekomendațiya verdilär, pedagogika praktikasını kulturaaradakı kontesttä geçirilmesi için diskusiya oldu. KDU-dan 13 üüretmen 14 disţiplinalara görä  hazırladılar Kurikulumnarı/modulleri, Metodologiya gidi kulturaaradakı terbietmesindä pedagogika zanaatlarına görä. Fokus-grupasının azaları studentlerdä kulturaaradakı kompetențiyaların oluşturması için kantarlamak kriteriyalarını açıkladılar.

 

Hazırladılar: Mutaf G.N., proektin azası;
Doktor, konferenț,ar Yanioglo M.A.,
EİC proektin koordinatoru.