Moodle KDU Центр непрерывного образования  

CATEDRA FILOLOGIE ROMÂNĂ

Oxana Mititelu, șef catedră, dr., conf. univ.

e-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

История кафедры

Cadedra de Filologie Română este parte componentă a Facultăţii de Cultură Naţională. Ea deserveşte profilul Filologie din cadrul Universitaţii de Stat din Comrat. Catedra a fost fondată în 1991, în care şi-au început activitatea primele două specializări filologice: Limba şi literatura română şi găgăuză; Limba şi literatura română şi bulgară.

Colectivul Catedrei de Filologie Română este format din specialişti în domeniu: doctori conferenţiari, lectori universitari. Prin activitatea membrilor Catedrei noastre se urmăreşte asigurarea unui nivel înalt de pregătire a studenţilor, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale, înzestrarea lor cu capacităţile şi cunoştinţele necesare integrării active şi eficiente în viaţa socială şi profesională, ca şi orientarea studenţilor spre o atitudine creatoare, critică şi independentă şi spre un comportament dinamic şi cu forţa de adaptare la situaţii noi, prin competenţă şi permanentă autoinstruire. Membrii Catedrei desfăşoară şi o intensă activitate de cercetare ştiinţifică, individuală şi colectivă. Organizarea procesului de învăţământ, evoluţia condiţiilor de studiu şi cercetare ştiinţifică, dezvoltarea echilibrată şi progresivă a gamei de specializări, extinderea, modernizarea şi adaptarea spaţiilor de învăţămînt, toate acestea stau sub semnul unei evidente verticalităţi academice, morale şi ştiinţifice a celor care împlinesc destinul generaţiilor de studenţi filologi.

1. Mihailova Maria, Mihailova Silvia, Îndrumar la scrierea tezelor de an la limba şi literatura română, Comrat, 2004;
2. Mihailova Maria, Cuţitaru Natalia, Limba română pentru alolingvi (nivelul universitar) Ed.Cartier, Chişinău, 2006;
3. Botezatu Liuba, Rolul Retroacţiunii în educaţia lingvistică şi literar-artistică;
4. Botezatu Liuba, Ghidul studentului: Teza de licenţă-exigenţe formative, Comrat, 2007;
5. Botezatu Liuba, Ghidul studentului practicant, Comrat, 2007;
6. Cuţitaru Natalia, Alchimia verbului. Studiu monografic. Chişinău: Gunivas, 2013;
7. Mititelu Oxana, Singuri în faţa lui Moloh. Studiu monografic. Chişinău: Gunivas, 2013;
8. Cuţitaru Natalia, Mititelu Oxana, Îndrumar metodic privind elaborarea tezelor de master,Comrat, 2015.

Conferinţe:
1. Conferinţa internaţională teoretico-ştiinţifică, Etnogeneza popoarelor balcanice;
2. Conferinţa ştiinţifico-practică , Moldova-mesager al Culturii şi Civilizaţiei;
3. Conferinţa ştiinţifico-practică, Libertatea în educaţie;
4. Conferinţa teoretico-ştiinţifică, Eminescu - o perspectivă dialogică;
5. Conferinţa ştiinţifico-practică, Limbă. Etnie. Comunicare;
6. Conferinţa , Grigore Vieru-lacrima unui pământ.

În prezent, la Catedra de Filologie Română procesul instructiv-educativ se desfăşoară atât la ciclul I (licenţă), cât şi ciclul II (masterat) cu programul Tendinţe actuale în limba şi literatura română.

Studenţii au posibilitatea să achiziţioneze competenţele corespunzătoare disciplinelor prevăzute de planurile de studii, dar şi a unor largi cunoştinţe de cultură şi civilizaţie românească, organizînd, conferinţe, mese rotunde, vernisări de carte, concursuri-recitaluri de poezie în cadrul Centrului de Informare al României. Pentru ei se organizează stagii de practică, precum şi excursii în România. Aceasta oferă studenţilor mai multe oportunităţi de încadrare în câmpul muncii.

Festivaluri:
1.Mărţişor;
2. Festivalul Costumului Naţional;

Expoziţii:
1. Lucian Blaga – Poemele luminii
2. Lupta cu inerţia – Poeţiei generaţiei '60

Pentru viitor membrii Catedrei vor continua să aducă ,,lumina cuvântului” pentru studenţi printr-o bogată activitate curriculară şi extracurriculară, acumulînd experienţa, reflectată în succesul studenţilor-absolvenţi.

Cathedra of Romanian philology is a part of faculty of national culture. It was founded in 1991 and started its activity in philological direction on two specializations: Romanian and gagauzian language and literature and Romanian and bulgarian language and literature. Collective of cathedra of Romanian philology consist of next specialists: doctors in philology, docents, professors. Thanks it's work, cathedra seeks to ensure high level of preparation of students in accordance with national and international standards. Also employees carried intensive scientific researchactivity on specialization. Nowadays on our cathedra is organized studies on I cycle (licenciate) on specialization Romanian and english language and literature and on II cycle (master) Actually tendency in Romanian linguistics and literature.

Кафедра румынской филологии является частью факультета национальной культуры. Она была основана в 1991 году и начала свою активную деятельность в филологическом направлении по двум специализациям: Румынский и гагаузский язык и литература иРумынский и болгарский язык и литература.

Коллектив кафедры румынской филологии состоит из следующих специалистов: докторов в филологии, доцентов, преподавателей. Благодаря своей работе, кафедра стремится обеспечить высокий уровень подготовки студентов в соответствии с национальными и международными стандартами. Также сотрудники кафедры проводят интенсивную научно-исследовательскую деятельность по специальности. В настоящее время на нашей кафедре организуется обучение на I цикле (лиценциат) по специализации Румынский и английский язык и литератураи II цикле (мастерат) по программе Актуальные тенденции в румынской лингвистике и литературе.

Профессорско-преподавательский состав

 

 

Учебные планы и аналитические программы

 

Фотогалерея