Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Pdagogika hem Psihologia kafedrası

 

Bianova Irina

Pedagogika kafedrasının başı, pedagogika bilimnerindä  asistent universitar.
 
tel.: +373 298 3-13-84.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Kafedranın istoriyasından

1995-inci yıldan kafedra Cümnä dişţiplinalar kaferdasının bir payıdır. 1997 – nci yıldan Komrat Devlet Universitetin Senat kararına görä Pedagogika kafedrası kendibaşına çalışêr. Kafedranın kurulmasında çok zaamet koydu istoriya bilimnerindä doktor, doţent Maruneviç M.V.. İlk üüretmennär: İbrişim L.Ü., Levintiy G.G., Bänova İ.E. 1997-2006 yıllarda kafedra başıydı İbrişim L.Ü., Sora kafedra başıydı Horozova L.F., Tretyak O.İ. 2010 yıldan kafedra başı Kurteva O.V. – doktor, konferenţiar universitar.

2015 yıldan kafedrada pedagogika kadroların aralıksız üüretim didaktika kursları geçer.

2010 yılda kafedrada magistratura çalışêr.

 Büünkü gündä kafedrada 15 kişi işleer: 8 bilim doktoru, 7 üüretmen.

 

Kafedranın misiyası

Pedagogika kafedrasının misiyası üüsek uurda kompetent speţialistleri hazırlamaa.

  

Kafedra bölä zanaatlarda speţialistleri hazırlêêr:

I ţikl:

 • 142.03. Başlankı klaslarda pedagogika
 • 142.02. Uşak başçasında pedagogika
 • 142.03/142.02 Başlankı klaslarda pedagogika. Uşak başçasında pedagogika
 • 331.1.Soţial korumu
 • Üüretmäk proţesi oçnik hem zaoçnik formasında geçer.

 

II ţikl:

 • Universitet öncesi menedjment.
 • Başlankı üüretimin teoriyası hem metodologiyası.
 • Ayleyi hem uşaa koruma soţial politikası.
 • Pedagogika kafedrası baalantıları kurêr Moldova Bilim Akademiyasınnan, Kişinöv Krängê adına pedagogika universitetinnän, Moldova Devlet Universitetinnän, Tiraspol pedagogika universitetinnän, Slavän universitetinnän.
 • Kafedra hazırlêêr hem geçirer praktikaları uşak başçalarında gimnaziyalarda, liţeylerdä, reabilitaţiya merkezindä, primariyalarda.
 • Kafedra zaametçileri studentlerin liţenţiat hem magisterlik işlerinä öndercilik ederlär. Studentlär pay alêr bilim-praktik konferenţialarda, seminarlarda, tombarlak masalarda.

 

Kafedrada bilim aaraştırmaları:

 • «Komunikativ kompetenţialarını oluşturmak rus dili uroklarında» (doktor, doţent Kurteva O.V.)
 • «Polikultur cümnedä komunikativ kompetenţialarını oluşturmak»(doktor, doţent Yanioglo M.A.)
 • «Üüretim nicä soţial adaptaiya faktoru» (üüretmen İbrişim L.Ü.)
 • «Universiteti başarannarın iş aramakta soţial stresi» (üüretmen Bänova İ.E.)
 • «Zamandaş üüretmäk tehnologiyaların efektiv kullanılması gagauz dili uroklarında» (üüretmen Vlah M.K.)

 

Учебные планы и куррикулумы

План работы кафедры - просмотр/скачать

Учебный план стационарного отделения - просмотр/скачать

Учебный план заочного отделения - просмотр/скачать

Учебный план специальности 0319.1. Социальная защита - просмотр/скачать

Fișe disciplinelor. Specialitatea 142.03.142.02 Pedagogie în învățămăntul primar. Pedagogia preșcolară - просмотр/скачать

Fișe disciplinelor. Specialitatea 142.03 Pedagogie în învățămăntul primar - просмотр/скачать

 

Программы курсов непрерывного образования дидактических кадров

Программа курсов непрерывного образования
по специальностям "Дошкольная педагогика" - просмотр/скачать

Программа курсов непрерывного образования
по специальностям "Педагогика начального образования" - просмотр/скачать

Курсы непрерывного образования дидактических кадров (буклет) - просмотр/скачать