Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Pazartesi, 18 Ocak 2021 16:16

Komrat Devlet Universitetindä gagauz filologiya hem istoriya kafedrasında pedagogika praktikasını korumak oldu

Komrat Devlet Universitetindä gagauz filologiya hem istoriya kafedrasında pedagogika praktikasını korumak oldu. «Predarea limbii şi liteaturii găgăuze în instituţiile preuniversitare» programında II-nci kurstan MPG-19 grupadan magistrantlar profesional praktikayı başardılar. Praktikayı onnar geçtilär Gagauziyada türlü şkolalarda hem uşak başçalarında Komrat, Çadır hem Valkaneş dolaylarında.  

Kurikuluma görä, praktika zamanı sürttü noyabrinin 16-sından dekabrinin 20-sinädän 2021 y. Studentlär kendi teoretik bilgilerini praktikada denedilär, uşaklarlan işlemää üürendilär, didaktika proektlerini uroklara deyni yazmaa sınaştılar. 

Üüsek bilgili hem stajlı, I-inci hem II-nci kategoriyada üüredicilerin yardımınnan magistrantlar ilkin üüredicinin uroklarını pasiv siirettilär hem analiz onnara yaptılar. Sora kendileri gagauz dili hem literaturası uroklarını gӧtürdülär, üüretmäk proţesini gerçekledilär. Praktikantlar geçirdilär altı kontrol urok gagauz dili hem literaturası predmetindä. Bundan kaarä, birär urok dışı sırası hazırlayıp-geçirdilär. Praktikada tamannanılmış çalışmalarını, kullanılmış didaktika materiallarını, çıkışlarını hem sonuçları magistrantlar toplayıp-erleştirdilär portofellerdä.

Yanvarın 15-ndä kafedrada komisiya önündä profesional praktikayı korumak geçti. Komisiya azaları kafedradan 4 üüretmendi (praktika öndercileriydi): doktor, universitar konferenţiar Bankova İ. D., doktor, universitar konferenţiar Güllü K., doktor, universitar konferenţiar Sırf V. İ., doktor, universitar konferenţiar Çimpoeş L. S. Praktikayı korumak onlayn formasında gagauz dilindä geçti.

MPG-19 grupadan 18 magistrant açıklayıp-annattılar, nicä gerçekledilär koyulmuş neetleri, netakım götürdülär üüretmäk proţesini, nesoy zorluklar praktika vakıdında razgeldi, kendi tekliflerini verdilär kafedraya. Herbir magistrant hazırlamış prezentaţiya da annatılar kendi çıkışlarını. Praktikantlar-magistrantlar pek ii hazırlandılar, gӧsterdilär üüsek uurda teoriya bilgilerini hem metodika becermeklerini. En pek sevindirdi komisiya azalarını o, ani hepsi praktikantlar üüremäk proţesindä, çalışmasında ustayca hem uygun kullanmışlar kompyuter tehnologiyalarını, informaţiya resursalarını, internet kaynaklarını h.t.b.

 Komisiya azaları üüsek uurda notaladılar magistrantların bilgilerini, onnarın kreativ düşünmeklerini, uroklara hazırlıklarını. Kafedradan öndercilär geldilär bir karara, ani praktika geçti üüsek uurda, programa bütünnä tamannandı, magistrantlar da gösterdi ii çıkışları. Kabledilän bilgilär pek faydalı olacek studentlerä magisterlik işini yazmakta da, ileriyä üüretmäk proţesindä dä.

 

Komisiya azası, praktika öndercisi,
doktor, konferenţiar universitar
Bankova İ. D.
18.01.2021 y.

 

 

 

 

 

 

Prev Next