Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN

Tanıtım

 

Komrat Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amacı; Türk dili ve edebiyatını bilimsel biçimde öğrencilere öğretmek, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek, Moldova ile Türkiye arasındaki eğitim diplomasisine katkıda bulunmaktır. Bu anlayışla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatının tarihî dönemlerini ve çağdaş yönelimlerini öğretip; edebiyatı iyi bilen, dili güzel kullanan, şair ve yazarların eserlerini okuyan, gelişigüzel konuşmaktan ve yazmaktan kaçınan, alan ile ilgili bütün yayınları, konferans, panel gibi bilimsel toplantıları ve gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim programının esasını, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri ile Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı gibi alanlara ait edebiyat dersleri oluşturmaktadır. Gagauz Türkçesi’nin Oğuz şive grubuna dahil olduğu ve Gagauz şivesinin Türkiye Türkçesi’ne ve özellikle Rumeli ağızlarına oldukça yakın olduğu bilinmektedir. Bu noktada, ilgili konularda çalışacak Türkologlar yetiştirmek gerekmektedir. Ayrıca Gagauz halk bilimi üzerinde de çalışmaların yapılması Gagauz kültürünün tanınmasına katkı sağlayacaktır.

Söz konusu amaca istinaden Komrat Devlet Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında 2017 yılında imzalanan İşbirliği Protokolü ile üniversitemizde Türkoloji çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda Komrat Devlet Üniversitesinde 2018 yılında Yunus Emre Enstitüsü, YÖK ve Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Kürşat Şamil ŞAHİN’in destekleriyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır. Bölüm, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında lisans düzeyinde ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzde Yeni Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ile Gagauz Dili ve Edebiyatı sahalarında; öğrencilerine yeterli bilgi ve donanımı sağlamak, Türk kültürünü, edebiyatını ve şahsiyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar ile temsil etmek, işbirliği içinde çalışan, kendisine verilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getiren bireyler yetiştirmek ve öğrencileri Türk dili ve edebiyatının gelişimine öncülük edecek seviyeye ulaştırmak temel hedeftir.

2019 yılında TİKA tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kullanımı için Hamdullah Suphi Tanrıöver’in adının verildiği bir sınıf hazırlanmıştır. Şu an bölümde Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden görevlendirilen Prof. Dr. Adem KOÇ ve Dr.  Burcu YILMAZ ÇEBİN, Aksaray Üniversitesinden görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Kudret Safa GÜMÜŞ ve Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden görevlendirilen Dr. Seyfullah ÖZTÜRK görev yapmaktadırlar. Ayrıca Gagauz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları da bölümdeki derslere katkı sağlamaktadırlar.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1 (bir) yıl Türkçe hazırlık olmak üzere toplamda 4 (dört) yıl eğitim verilmektedir. Başarılı olan ve sınıfında ilk 10(on)’a giren öğrencilere YÖK (Türkiye Yükseköğretim Kurulu) tarafından burs sağlanmaktadır. Derslerinde başarılı olan öğrenciler 2. Sınıftan itibaren Erasmus KA171, Mevlâna ve İkili İşbirliği Protokolleri gibi değişim programları kapsamında Türkiye’deki üniversitelere gönderilmekte ve en az 1 (bir) dönem Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmektedirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirenler hem Türkiye hem de Avrupa’daki diğer ülkelerde bulunan Türkoloji bölümlerinde çalışabilmekte, tercümanlık yapabilmekte, ayrıca TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Elçilik ve konsolosluk gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren öğrenciler isteğe bağlı olarak Türkiye’de burslu yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler. Yüksek Lisans ve Doktora yapacak olan öğrencilerin tüm masrafları Türkiye tarafından karşılanmaktadır.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, öncelikle eğitime ve bilime verilen önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli unsuru, sistemin ana merkezinde bulunan bireylerin niteliğidir. Bu bağlamda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz çağın gereklerine uygun, nitelikli Türkologlar yetiştirmektedir.