Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN
Monday, 24 February 2020 11:30

Kotenko V.İ. anmak günü (1955-2000)

2020-ci yılda Fevralın 21-dä Gagauz dili hem kultura merkezindä Kotenko V.İ. anmak Tombarlak masası ‘Kotenko V.İ. – anılmış filologun hem üüretmenin 65 yıldönümü’ geçti.

Nicä biliner, Fevralin 21 bütün dünnedä Halklar arası ana dili günü sayılêr.

Bu topluşta KDU-dan üüretmennär, MPG-19, YU-19, J-17 grupalardan studentlär, D.Kara Çoban adına Beşalma istoriya hem etnografiya muzeyin zaametçileri pay aldılar.

MPG-19 grupadan student Duşkova Natalya tombarlak masanın programasını götürdü, Garçeva Mariya V.İ.Kotenkonun yaşamak hem çalışmak yolunu prezentaţiyada açıkladı.

Filologiya bilimneerindä doktor Sırf V.İ. Kotenko V.İ. için annattı, bilim işlerinä analiz yaptı. MutaF G.N., Uzun D.F. filolog için aklına getirmeklerinnän paylaştılar, fonetika uurunda bilim işlerinnän studentleri tanıştılardılar  Gagauz Halk Topluşunun deputatı Karamit E.F. aaraştırıcının bilim işlerin önemniini belli etti, studentlerä danıştı korusunnar hem kullansınnar ana dilini.

Biografiyasından haberlär

Duuması Valkaneştä, büük ayın 21-dä. Şkolayı altın medaliylän 1973-cü yılda başardı. Sora hep ölä kolay hem havezli bitirdi Kişinöv Devlet Universitetini filologiya fakultetini. İlkin oldu üüretmen Kişinöv Agrikultura  İnstitunda –yabancı studentleri rus dilindä üüredärdi.  İlk yıldan sora geçti İon Kränga adına  Kişinöv Devlet Pedagogika Universitetinä: neredä zaamet etti bitki günnerinä kadar. Burada okudu  önemni  disţiplinaları gagauz bölümnerdän studentlerä. Onnarın arasında bulunȇr «Türkologiya bilimnerinä giriş», «Zamandaş gagauz dili: fonetika», «Zamandaş gagauz dili: morfologiya», «Zamandaş gagauz dili: sintaksis», «Gagauz dilini üüretmäk metodikası». Seksäninci yıllarda, çalışmasından ayırılmayarak, bitirdi Moskova Devlet Universitedindä aspiranturayı.

Valentina Kotenko çok bilän bir filologtu. Onun bilim aaraştırmaları basıldı « Словесник Молдовы», «Педагогический журнал», «Sabaa Yıldızı» jurnallarda. V.Kotenko dayma katılardı Moldovada, Rusiyada, Türkiyedä, geçän bilim toplantılarına, neredä argumentli  açıklardı bakışını gagauz orfografiyasına hem gagauz dilin özelliklerinä. 2000-ci yılda «Gagauz sesi» gazetasında tipardan çıktı Valentina Kotenkonun son statyası. Bu statyada açıklanȇr gagauz dilin aktual problemaları.

Valentina Kotenko geçindi 2000-ci yılda mart ayın 25-dä, Kişinöv kasabasında.

Prev Next