Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

În comfirmitate cu al. 1 art. 104. Codului Educaţiei al Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 319-324 art. 634) Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională are următoarele competenţe şi atribuţii:

a). coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt şi acţiunile principale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, şi îl prezintă senatului pentru aprobare;

b) monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului pentru aprobare proiectul bugetului instituţiei de învăţămînt;

c) aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;

d) asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic;
 • ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
 • dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
 • iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
 • metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
 • activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
 • angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior;
e). organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională se constituie din nouă membri, după cum urmează:

a) de Ministerul Finanţelor - un membru, de fondator - un membru. Membrii desemnaţi nu pot avea calitatea de salariat în cadrul ministerelor respective;

b) doi membri din rîndul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de conducere şi nu sînt membri ai senatului, selectaţi prin vot secret de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din consiliile facultăţilor;

c) doi membri delegaţi din partea senatului care sînt experţi externi şi nu au calitatea de titulari ai instituţiei respective;
d) rectorul;
e) prorectorul responsabil de probleme financiare.

Prin derogare de la prevederile alin. (2), în componența Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al instituției de învățămînt superior private nu se includ reprezentanți desemnați de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor. Deciziile Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al instituției de învățămînt superior private sînt adoptate cu votul a 5 membri.

Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională se desemnează pentru un mandat de 5 ani.

Preşedintele Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională este ales de membrii acestuia. Angajaţii instituţiei nu pot fi aleşi în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională.

Componenţa Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională trebuie să includă economişti şi jurişti. Persoana desemnată de Ministerul Finanţelor trebuie să deţină competenţe specifice privind monitorizarea şi auditarea financiară.

La constituirea Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională se respectă principiul egalităţii de gen.

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională se întruneşte cel puţin o dată în trimestru sau ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională desemnaţi de instituţia de învăţămînt beneficiază de o indemnizaţie lunară, cu excepţia rectorului şi a prorectorului. Indemnizaţia respectivă se plăteşte din bugetul instituţiei de învăţămînt pentru membrii desemnaţi de aceasta, iar pentru membrii desemnaţi de fondator şi ministerele de resort - din bugetul fondatorului. Cuantumul indemnizației este de 1000 de lei pentru membri și de 2000 de lei pentru președintele Consiliului. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice.

Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională poartă răspundere pentru deciziile luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Состав Совета по стратегическому институциональному развитию Комратского государственного университета

утвержден приказом Министра Просвещения Республики Молдова
№ 564 от 15 июня 2016 г.


Председатель совета

Гусейнов Игорь, вице-примар с. Авдарма

 

Секретарь совета

Могылдя Сергей, преподаватель кафедры Бухгалтерского учёта Комратского Государственного Университета

 

Члены Совета

 1. Сары Татьяна, преподаватель кафедры Публичного права КГУ
 2. Кебак Дмитрий, адвокат, экс-председатель Апелляционной Палаты г. Кахул
 3. Марина Виорика, доктор, конф. унив. Технический Университет Молдовы
 4. Захария Сергей, доктор, конф. унив. Ректор Комратского Государственного Университета
 5. Стратан Александр доктор хабилитат, проф. Директор Института Экономики, Финансов и Статистики Академии Наук Республики Молдова
 6. Тельпис Мария, главный экономист КГУ
 7. Чебан Вадим, первый заместитель Башкана АТО Гагаузия.